Baan reglement, Januari 2019
De regels beschreven in dit document zijn van toepassing voor alle leden, aspirant-leden, kandidaat-leden,of gastvliegers die zich op de locatie van modelvliegclub Nijverdal bevinden. Doel van de regels is het creëren van een veilige vliegervaring voor vliegers, gasten en omwonende terwijl er voldaan word aan de geldende wettelijke normen en milieuverordening.

Het is dan ook belangrijk dat alle gebruikers deze baan regels kennen, begrijpen, en navolgen.

Instructeurs

De instructeurs binnen de MVN hebben tot taak een lid op te leiden tot het niveau dat een lid veilig en vertrouwd kan vliegen. Dit resulteert voor het lid in een vliegbrevet.

De instructeurs bepalen of een lid, aspirant-lid, of gast-vlieger, het minimale niveau (nog) heeft zelfstandig te vliegen. Bepaalt een instructeur dat dit niveau niet (meer) aanwezig is dan heeft het lid, aspirant-lid, of gastvlieger vliegverbod op de MVN faciliteiten.

Een nieuw lid start dan per definitie met een vliegverbod totdat een instructeur beoordeeld heeft wat het niveau is en vastgesteld heeft dat dit niveau voldoende is. Is het niveau onvoldoende dat dient dit lid d.m.v. opleiding dit niveau te bereiken.

Een gastvlieger start per definitie ook met een vliegverbod totdat de instructeurs beoordeeld hebben dat de gastvlieger voldoende gekwalificeerd is.

Regels

 1. Deze regels zijn voor iedereen van toepassing die zich op de faciliteiten van de MVN bevindt.
 2. Een ieder die gebruik maakt van de MVN faciliteiten dient deze regels te kennen en te volgen.
 3. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te vliegen of het vliegveld te betreden. Bij één van deze overtredingen is duidelijk, zonder pardon einde lidmaatschap en/of onmiddellijke toegangsontzegging van kracht.
 4. Ons clubgebouw is voor leden onbeperkt geopend. Sleutel kan aangevraagd worden bij de Baanbeheerder.
 5. Vliegen mag elke dag zolang de licht/weersomstandigheden toestaan dat er veilig gevlogen word. Zondags mag er pas vanaf 13:00 gevlogen worden.
 6. Gastvliegers mogen uitsluitend van de MVN faciliteiten gebruik maken als ze van het bestuur toestemming hebben, ze voldoende gekwalificeerd zijn (beoordeeld door instructeur).
 7. Er wordt uitsluitend met goedgekeurde modellen gevlogen. Dit geldt ook voor modellen van gastvliegers.
 8. De eigenaar van een model dient er zelf voor te zorgen dat zijn model goed en veilig is gebouwd. Mocht het lid nog geen brevet hebben is deze verplicht om het model te laten keuren door een gebrevetteerd lid. Voor modellen van gastvliegers geldt dat deze door een gebrevetteerd lid ter plekke beoordeeld en goedgekeurd moeten worden.
 9. Een model mag uitsluitend binnen het daarvoor bepaalde gebied gevlogen worden. Zie daarvoor de vliegkaart waarop het vlieggebied aangegeven is en de door de wet bepaalde maximale vlieghoogte.
 10. Het gebruik van zogenaamde “smokers” is uitsluitend toegestaan (voldoende) hoog in de  lucht.
 11. Instructeurs of bestuursleden hebben ten alle tijden de bevoegdheid om per onmiddellijk een vliegverbod op te leggen indien een aspirant-lid, lid, of een gastvlieger onveilig vliegt en/of zich niet aan de gestelde regels houdt.
 12. Voor FPV-modellen dient de model bestuurder er voor te zorgen dat er een spotter naast hem staat die de omgeving in de gaten houdt en de model bestuurder informeert over de gevaren.
 13. Vliegrichting is standaard tegen de wind in, andere situaties uitsluitend in overleg met alle aanwezige vliegers, of DUIDELIJK aangegeven indien het model reeds in de lucht is.
 14. Taxiën in de piste of buiten de MVN faciliteiten is ten strengste verboden.
 15. Er mag onder geen beding gevlogen worden boven mensen, dieren of bebouwing.
 16. Er mogen maximaal 6 modellen gelijktijdig in de lucht zijn. Piloten staan bij elkaar zodat overleg tussen hen mogelijk is.
 17. Indien een toestel is gecrasht op een belendend perceel, dient de eigenaar van het perceel hiervan op de hoogte te worden gesteld. De onderdelen moeten onmiddellijk volledig worden verwijderd. Een korte mail naar die het voorval schets zodat het bestuur op een goede manier kan reageren op vragen of klachten.
 18. Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken (respecteer de invalideparkeerplaats) of aan de weg met uitzondering van vliegveldzijde. Het middengedeelte van de parkeerplaats dient men vrij te houden voor alle hulpdiensten (Brandweer, Ambulance).
 19. Roken in het clubgebouw is verboden. M.u.v. de reparatieruimte.
 20. Modellen en brandstof na gebruik meenemen naar huis. Niet in het clubgebouw laten staan. Deze goederen zijn niet verzekerd.
 21. Het is niet toegestaan om in het clubgebouw accu’s te laden. Er zijn buiten, onder de overkapping, laadtafels waar geladen kan worden.
 22. Incidenten, overtredingen, of duidelijk afwijkende situaties, dient men te melden bij het bestuur:
  1. Mail
  2. Of schriftelijk naar: postbus 58, 7440 AB Nijverdal.

[ssba_hide]