Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 7 januari 1980 te Hellendoorn, gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “Model Vliegclub Nijverdal” M.V.N. en is gevestigd te Nijverdal, (gemeente Hellendoorn).

DOEL.
Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van het bouwen en vliegen en experimenteren met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen.
 2. Zij tracht haar doel te bereiken door:
  1. Het bouwen- en beproeven van- en experimenteren met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen.
  2. Het voorbereiden van het doen deelnemen aan wedstrijden en kampen.
  3. Het houden van lezingen, voordrachten, excursies, filmvoorstellingen en tentoonstellingen van bijeenkomsten en besprekingen.
  4. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen.
  5. Het in studie nemen van vraagstukken, welke op haar terrein liggen.
  6. Het doen en bevorderen van proefnemingen.
  7. Het aanschaffen en ter beschikking stellen van lectuur.
  8. Het deelnemen aan de door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart te organiseren luchtvaartdagen, luchtvaartkampen en andere evenementen.
  9. Andere wettige middelen, welke bevorderlijk zijn voor het doel der vereniging.

DUUR.
Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN.
Artikel 4.

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. Leden.
  2. Gezinsleden.
  3. Jeugdleden.
  4. Ereleden.
  5. Kandidaat-leden.
  6. Donateurs.
 2. Gezinsleden zijn zij die echtgenoot of echtgenote zijn van een lid van de vereniging en als zodanig na aanmelding bij het bestuur zijn aangenomen.
 3. Jeugdleden zijn zij die bij de aanhang van het verenigingsjaar nog niet de in het huishoudelijk reglement vastgestelde leeftijd hebben bereikt.
  Een jeugdlid heeft alle rechten en verplichtingen van een gewoon lid met uitzondering van het stemrecht.
 4. Ereleden zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
  Een erelid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid.
 5. Kandidaat-leden zijn zij, die na schriftelijke aanmelding bij het bestuur, als zodanig door het bestuur zijn aangenomen voor de tijd van een jaar. Na afloop van deze periode wordt een kandidaat-lid, indien van bezwaren niets is gebleken door het bestuur toegelaten als gewoon lid of als jeugdlid.Tegen de beslissing van het bestuur omtrent toelating als kandidaat-lid of gewoon lid kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering die in hoogste instantie beslist.
 6. Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met een door de algemene vergadering te bepalen minimum jaarlijkse bijdrage, zonder echter daadwerkelijk aan het doel der vereniging mee te werken. Over hun toelating beslist het bestuur.
 7. Alle overige leden zijn gewone leden.
 8. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden tot een ledenstop besluiten, indien dit noodzakelijk geacht wordt voor een goede gang van zaken in de vereniging. Een besluit tot een ledenstop of tot opheffing daarvan dient te worden genomen in een vergadering met tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 9. In geval van afkondiging van een ledenstop zal door het bestuur een wachtlijst worden bijgehouden van personen die zich hebben aangemeld als lid.
 10. Stemgerechtigd zijn gewone leden en ereleden.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden.
  2. door opzegging door het lid.
  3. door opzegging namens de vereniging.
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, bij schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn.
 3. Opzegging van het lidmaatschap dan wel kandidaat-lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur bij schriftelijke kennisgeving indien een lid ondanks aanmaning niet aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Ontzetting geschiedt met directe ingang door een schriftelijke kennisgeving aan het lid met opgave van redenen.
 5. Op een besluit tot opzegging namens de vereniging of tot ontzetting kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  Het besluit van de algemene vergadering op het beroep zal moeten worden genomen met tenminste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGE.
Artikel 6.

De leden, gezinsleden, de jeugdleden, kandidaat-leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage door de algemene vergadering vastgesteld.

BESTUUR.
Artikel 7.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd, met uitzondering van de functie van voorzitter, verdelen de bestuursleden de bestuursfuncties onderling.
 3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks Bestuur.
 4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
 5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
  De aftredende is herkiesbaar, hij die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
  2. door bedanken.

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 8.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het- bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
  zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en bij diens ontstentenis: hetzij door de vicevoorzitter; hetzij door de Secretaris.

JAARVERSLAG, REKENING en VERANTWOORDING.
Artikel 9.

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  De commissie zal na afloop van het verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken en zal aan de algemene vergadering verslag uitbrengen.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 10.

 1. Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.
  In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art.9 met het verslag van de aldaar benoemde commissie.
  2. de benoeming van de art.9 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
  3. voorziening in eventuele vacatures.
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

TOEGANG en STEMRECHT.
Artikel 11.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden, gezinsleden, kandidaat-leden, ereleden en jeugdleden van de vereniging.
  Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste bestuursleden en Donateurs.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder gewoon lid en erelid van de vereniging, die niet geschorst is heeft een stem. Jeugdleden en gezinsleden hebben geen stem.
 4. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN.
Artikel 12.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
 2. Van de vergadering worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen gemaakt.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13.

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien bij stemmingen over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich verenigt, vindt een tweede stemming plaats, waarbij wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen.
  Bij hernieuwde staking van stemmen over personen beslist het lot,
 4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 5. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, en over zaken mondeling.

BIJEENRGEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt per convocatie eventueel in het clubblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen in de gevallen van statutenwijzigingen en ontbinding.
 2. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in art, 15.

STATUTENWIJZIGINGEN.
Artikel 15.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verantwoording worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is.
  Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING.
Artikel 16.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij besluit tot ontbinding wordt ook een bestemming aan het batig saldo gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 17.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vast stellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, noch met de statuten.