[ssba_hide]
Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

AANDUIDING:
Huishoudelijk Reglement met H.R. – Statuten met Stat.

NAAM.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Model Vliegclub Nijverdal, of afgekort: M.V.N. en wordt verder in dit reglement aangeduid met M.V.N. en is gevestigd te Nijverdal, (gemeente Hellendoorn) met een vliegterrein aan de Tempelweg te Hulsen, gemeente Hellendoorn.

DOEL.
Artikel 2.
Zie artikel 2 van de Stat.

DE M.V.N. BESTAAT UIT.
Artikel 3.

1. Leden artikel 4 H.R.
2. Gezinsleden artikel 5 H.R.
3. Jeugdleden en aspirant jeugdleden artikel 6 H.R.
4. Ereleden artikel 7 H.R.
5. Kandidaat-leden artikel 8 H.R.
6. Donateurs artikel 9 H.R.

LEDEN.
Artikel 4.
Leden zijn zij die jaarlijks zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, jaarlijks door de algemene jaarvergadering vastgesteld (art.6 Stat. en art. 11 H.R. ).
Tevens dient te worden voldaan in het in Art.12, 13 en 14 H.R. gestelde, om volgens art. 15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen.
Een lid heeft alle rechten en verplichtingen vastgelegd in de Stat. en het H.R. van de M.V.N.

GEZINSLEDEN.
Artikel 5.
Zie art.4.2 Stat. en kinderen uit het gezin van 14 Jaar en ouder. Gezinsleden hebben geen stemrecht.
Gezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage art.6 Stat. Jaarlijks vastgesteld door de algemene jaarvergadering.
Gezinsleden kunnen geen aanspraak maken met het in art.15 en 16.1 H.R. gestelde.

JEUGDLEDEN.
Artikel 6.
Jeugdleden zijn te splitsen in:

a. jeugdleden
b. aspirant-jeugdleden.

a. Jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar wel de leeftijd van 14 jaar maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage volgens art.6 Stat. De jaarlijkse contributie is voor jeugdleden de helft van het bedrag dat is vastgesteld voor gewone leden. Jeugdleden zijn verplicht om een verzekering af te sluiten in overeenstemming met art. 12 H.R. Jeugdleden moeten entreegeld betalen en wel de helft van het bedrag dat geldt voor een gewoon lid. Bij het overgaan van jeugdlid naar gewoon lid is geen entreegeld meer verschuldigd. Een jeugdlid heeft alle rechten en verplichtingen als een gewoon lid, met uitzondering van het stemrecht art. 4.10 Stat. Tevens dient te worden voldaan in het art. 12, 13 en 14 H.R. gestelde, om volgens art.15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen.

b. Aspirant-jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. De jaarlijkse contributie voor aspirant jeugdleden is een achtste van het bedrag wat vastgesteld is voor gewone leden. Aspirant-jeugdleden zijn vrijgesteld van Art.11d, H.R. wat betreft entreegelden.
Bij overgaan van aspirant-jeugdlid naar jeugdlid, moet wel een entreegeld betaald worden en wel de helft van het bedrag dat geldt voor gewoon lid. Aspirant-jeugdleden zijn verplicht om een verzekering af te sluiten in overeenstemming met art. 12 H.R. Een aspirant-jeugdlid heeft alle rechten en verplichtingen als een gewoon lid met uitzondering van het stemrecht. Tevens dient te worden voldaan aan het in art. 12, 13 en 14 H.R. gestelde om volgens art.15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen.

ERELEDEN.
Artikel 7.
Zie art. 4.4 van de Stat. uitgebreid met: De voordracht dient vergezeld te gaan van een verklaring waarom tot een voorstel werd overgegaan.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie art. 6 Stat.
Tevens dient wel te worden voldaan in het Art.12,13 en 14 H.R. gestelde om van art. 15 H.R. vrijgesteld te worden en het recht van art.16.1 H.R. te verkrijgen.

KANDIDAATLEDEN.
Artikel 8.
Zie artikel 4.5 van de Stat., uitgebreid met: Kandidaat-leden hebben pas in het tweede jaar van hun lidmaatschap kiesrecht.
Kandidaat-leden zijn verplicht tot het betalen van het voor dat jaar vastgestelde bedrag, gelijk aan de contributie van de leden, art.6 Stat.
Een kandidaat-lid heeft alle rechten en plichten als een gewoon lid met uitzondering van het stemrecht, art.4.10. Stat.
Tevens dient te worden voldaan in het art. 12, 13 en 14 H.R. gestelde om van art.15 H.R. te worden vrijgesteld en het recht van art.16.1 H.R. te krijgen.

DONATEURS.
Artikel 9.
Zie artikel 4.6 van de Stat. uitgebreid met: Donateurs hebben geen toegang tot een algemene jaarvergadering, art.11.1 Stat.
Donateurs zijn geen leden.

EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 10.
1. Door overlijden. Indien een weduwe c.q. weduwnaar van een overleden lid, en zij of hij valt onder art.5 H.R., de wens te kennen geeft om lid te blijven van de M.V.N., zij of hij dit kan blijven.
2. Door opzegging van het lid, zie art. 5.2 van de Stat.. Opzegging van het lid voor het volgende M.V.N. verenigingsjaar moet voor 1 december van het lopende M.V.N. verenigingsjaar schriftelijk of via E-mail bij de secretaris binnen zijn. Bij het nalaten van deze melding wordt aangenomen dat het lid het nieuwe jaar lid wenst te blijven en zijn onverminderd de contributie gelden voor dat jaar verschuldigd.
3. Door opzegging namens de vereniging, zie art. 5.3. van de Stat.
4. Door ontzetting zie art. 5.4. van de Stat.
5. Door beroeps en schorsingstermijn, zie art. 5.5 van de Stat.
6. Rechten en bevoegdheden.
Met ingang van opzegging art.5.3 Stat. en art.10.3 H.R. en ontzetting art.5.4 Stat. en 10.4 H.R. en tijdens de schorsingstermijn art.5.5 Stat. en 10.5 H.R. treden alle rechten en bevoegdheden buiten werking.
7. Verplichtingen tegenover de M.V.N. blijven onverminderd van kracht.
8. Contributie.

a. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie geheel verschuldigd.
b. Bij het niet voldoen van de contributie in de gestelde betalingstermijn zie HR. 11 e. kan de penningmeester volgens art.5.3 Stat. in opdracht van het bestuur het lidmaatschap schriftelijk beëindigen.
Hierna vervalt het lid in een schorsingstermijn, schriftelijk medegedeeld en treedt art.5.3 Stat. en art.10.6 HR. in werking.

9. Ledenstop. Zie artikel 4.8 van de Stat. met inachtneming om jeugdleden die willen toetreden tot de
M.V.N. hiervan vrij te stellen.
10. Wachtlijst. Zie artikel 4.9 van de Stat. met inachtneming om jeugdleden die willen toetreden tot de
M.V. N . hiervan vrij te stellen.

CONTRIBUTIE.
Artikel 11.
Zie Artikel 6 Stat. uitgebreid met:
Bij aanvang van het lidmaatschap zal de contributie als volgt samengesteld zijn:

a. Bij toetreding in de maanden januari t/m juli, het volledig vastgestelde bedrag.
b. Bij toetreding in de maanden augustus t/m oktober, de helft van het jaarlijks vastgestelde bedrag.
c. Bij toetreding in de maanden november en december het 1/4 gedeelte van het jaarlijks vastgestelde bedrag.
d. Het bestuur is gehouden tot het heffen van entreegeld.
e. Na de eerste week in het nieuwe verenigingsjaar (7 januari) verzoekt de penningmeester schriftelijk of per E-mail de leden de voor dat jaar vastgestelde contributie vóór 1 maart in dat jaar te voldoen. Na deze periode stuurt de penningmeester een herinnering om uiterlijk binnen 14 dagen de contributie alsnog te voldoen. Na deze 14 dagen kan de penningmeester namens het bestuur, nadat de betaling niet is voldaan besluiten het lidmaatschap te beëindigen door dit schriftelijk aan de betrokkene mede te delen en de schorsingstermijn ingaat en art. 5.3 Stat. in werking treedt.

VERZEKERING.
Artikel 12.
De M.V.N. verplicht haar leden zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van schade aan derden.
De M.V.N. treft een collectieve W.A. verzekering als buffer teneinde aan het voornoemde te voldoen, waarvan de te heffen premie in de contributie zal worden verwerkt.
Om onder de verzekeringsbepalingen te vallen moeten de modelvliegers en de modelvliegtuigen aan de bepalingen van de M.V.N. voldoen.

ZENDAPPARATUUR.
Artikel 13.
Een modelvliegtuig mag alleen radiografisch worden bestuurd, indien de daarvoor benodigde zendapparatuur door de daartoe gerechtigde instantie is type goedgekeurd.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van apparatuur dat een CE waarmerk heeft. De 35 MHz band is in Nederland gereserveerd voor modelvliegtuigen.
De 2,4 GHz band is vrijgegeven voor allerlei andere toepassingen.
Daartegenover zoekt de apparatuur in de modelvlieg frequenties automatisch een vrij beschikbaar kanaal op.

ONDERWERPING DER REGLEMENTEN.
Artikel 14.
Door het toetreden tot de M.V.N, verklaart elk lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het H.R. en andere reglementen en bepalingen, evenals wijzigingen en/of aanvullingen die daarin zullen worden aangebracht volgens een reglementair beleid.
Het voorgaande in dit Artikel is ook van toepassing op gastvliegers.

VLIEGVERBOD ONTHEFFING.
Artikel 15.
Vliegverbodontheffing hebben leden, ereleden, jeugdleden, kandidaat-leden en gastvliegers die niet in strijd handelen met het in art. 14 H.R. gestelde.

RECHTEN DER LEDEN.
Artikel 16.
1. Volgend op art.15 H.R. hebben zij het recht tot het vliegen met modelvliegtuigen op het modelvliegterrein van de M.V.N.
2. De leden hebben de rechten van initiatief, amendement en interpellatie.

STATUTEN EN H.R.
Artikel 17.
Ieder lid heeft bij toetreding na betaling van entree en contributie geld recht op een exemplaar van de Statuten, het H.R. en de door de M.V.N beschikbaar gestelde bescheiden.

ORGANISATIE.
Artikel 18.
1. De leiding van de M.V.N. berust bij het bestuur, bestaande uit een voorzitter en minstens vier meerderjarige stemgerechtigde leden.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op de algemene jaarvergadering.
2. Commissies, zie artikel 8.2. Stat.
3. Bevoegdheden- Goedkeuringen.

a. Het sluiten van overeenkomsten, zie art.8.3 Stat.
b. Aanschaf materialen, het bestuur heeft de bevoegdheid tot aanschaf van materialen tot een bedrag, dat jaarlijks door de algemene jaarvergadering wordt vastgesteld.

Boven het gestelde bedrag is er toestemming van de leden nodig.
c. Onroerende goederen, zie art.8.A Stat.
d. Andere reglementen en bepalingen; het bestuur is bevoegd andere reglementen samen te stellen of te doen samenstellen,
e. Andere maatregelen van het bestuur; het bestuur beslist in alle gevallen, waar in de Stat, en het H.R. niet voorziet, (algemene maatregelen die een permanent karakter hebben zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering,).

4 Samenstelling van het bestuur, evenals de mutaties hierin zullen onverwijld door de secretaris ter kennis worden gebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ten behoeve van het verenigingsregister.

HET DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 19.
Zie artikel 7.3 Stat.

VERKIEZING BESTUURSLEDEN.
Artikel 20.
1. Bestuursleden worden door de algemene jaar en algemene vergaderingen uit de gewone meerderjarige leden vallende onder art.4 en 7 H.R. gekozen.
2. Bestuursfuncties, zie art. 7.2 Stat.
3. Schorsing bestuurslid, zie art. 7.4 Stat.
4. Aftreding,’ zie art. 7.5 Stat.
5. Beëindiging, zie art. 7.6 Stat.

KANDIDATEN.
Artikel 21.
1. Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen door leden tenminste één week voor de algemene jaarvergadering schriftelijk worden opgegeven bij het bestuur.
2. Het bestuur kan kandidaten op de algemene vergadering naar voren brengen.
3. Bij onverwacht uittreden van een bestuurslid of leden dient het overige bestuur binnen een termijn van vier weken een algemene vergadering te beleggen, om een volledig bestuur te verkrijgen. Bestuursleden en leden kunnen een nieuw bestuurslid of leden voordragen.

VOORZITTER.
Artikel 22.
De voorzitter draagt zorg voor de goede gang van zaken, voor het nakomen van de statuten en het H.R. en andere reglementen en bepalingen.
Hij leidt de algemene- en algemene jaarvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur en stelt daarmee de orde van de dag vast.
Hij heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht ze weer te openen wanneer 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen dit verlangt.
Hij is de officiële vertegenwoordiging van de M.V.N. en hij wordt bij diens afwezigheid vervangen hetzij door de vice- voorzitter, hetzij door de secretaris, hetzij door de penningmeester, hetzij door de materiaalbeheerder.
Hij ziet toe op een juist beheer van de geldmiddelen, een nauwkeurige administratie en een goede Correspondentie.

SECRETARIS.
Artikel 23.
De secretaris woont de algemene en de algemene jaar- en de bestuursvergaderingen bij, hij houdt de notulen van die vergaderingen, hij voert de briefwisseling in opdracht van en in overleg met het bestuur, hij is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te bewaren en heeft het beheer over het archief.
Hij maakt verslag op van het afgelopen verenigingsjaar, welke de goedkeuring van het bestuur nodig heeft.

Het bestuur kiest uit zijn midden een 2e secretaris die bij afwezigheid of belet van de secretaris diens functie waarneemt.
Bij afwezigheid of belet van beide zal een door het bestuur gekozen bestuurslid de functie waarnemen.

PENNINGMEESTER.
Artikel 24.
De penningmeester beheert de gelden van de M.V.N. en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen aan het bestuur.
Hij kan slechts uitgaven doen met machtiging van het bestuur.
Hij maakt een financieel jaarverslag welke een duidelijk overzicht geeft van de financiële toestand van de vereniging.
Hij biedt dit verslag aan op de algemene jaarvergadering en dient tevens een begroting in voor het volgende verenigingsjaar.
De kascontrolecommissie en het bestuur kunnen altijd inzage van zijn kas en boeken vorderen, mits deze commissie of bestuurslid zich bij de penningmeester vervoegt.
De penningmeester houdt tevens het ledenstand bij.
Bij afwezigheid of belet zal een door het bestuur gekozen bestuurslid de functie waarnemen.

MATERIAALBEHEERDER.
Artikel 25.
De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle materialen en opstallen die het eigendom zijn van de M.V.N. tenzij hij overmacht kan bewijzen aan het bestuur.
Hij houdt een lijst van bezittingen, die eigendom van de M.V.N. zijn bij en geeft mutaties hierin door aan het bestuur voor vastlegging in het archief.
Ten behoeve van de instandhouding van materialen en opstallen en modelvliegveld kan hij zich bij laten staan door te vormen commissies via de activiteiten coördinator.
Bij afwezigheid of belet van de materiaalbeheerder zal een door het bestuur gekozen bestuurslid de functie waarnemen.

ACTIVITEITENCOÖRDINATOR.
Artikel 26.
Het bestuur kan zich bij laten staan door commissies die te vormen zijn door de activiteiten coördinator.
De commissies leggen hun verantwoording af aan de activiteiten coördinator via een commissie commissaris. De commissies krijgen hun opdrachten via de activiteiten coördinator.
Deze geeft de resultaten door aan het bestuur voor een vastlegging in het archief.

VERENIGINGSJAAR – OPRICHTING.
Artikel 27.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De vereniging is opgericht 21-3-71 als onderafdeling Nijverdal van de T.R.M.C., ( Twentse Radio Model vlieg Club. Per 1-1-1973 is de vereniging onder de naam M.V.N. doorgegaan met een eigen club.

VERANTWOORDING.
Artikel 28.
Zie art. 9.3 Stat. en 9.4 Stat.

KASCONTROLE COMMISSIE.
Artikel 29.
Zie art. 9.4 Stat. Uitgebreid met: Tussentijdse opmerkingen worden schriftelijk door de commissie aan de bestuursleden medegedeeld.
Het voornemen tot controleren van de kas met bescheiden moet tenminste zeven dagen van te voren aan de penningmeester worden mede gedeeld, of op uitnodiging van de penningmeester.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 30.
1. Indien het bestuur of tenminste tien leden dit wenst, moet het bestuur een algemene vergadering uitschrijven.
Deze vergadering draagt de naam: algemene vergadering.
De leden moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur in een met reden omkleed verzoekschrift, onder opgave der punten die men behandeld wenst te zien.
De vergadering moet binnen vier weken na indiening van dit verzoekschrift plaats vinden.
2. Bevoegdheden algemene vergadering, zie art. 10.1 Stat.

ALGEMENE JAARVERGADERING.
Artikel 31.
1. Jaarlijks wordt er binnen een termijn van 6 maanden na het einde van het verenigingsjaar een Algemene Jaarvergadering gehouden, deze draagt de naam; Algemene Jaarvergadering.
2. De verplichte agenda punten van deze jaarvergadering zijn;

a. Opening
b. Ingekomen stukken
c. Notulen en jaarverslag secretaris
d. Jaarverslag penningmeester
e. Verslag kascontrole commissie
f. Pauze
g. Bestuursverkiezing; met vermelding per bestuurslid herkiesbaar, niet herkiesbaar en eventueel kandidaten voor bestuursfuncties bij een niet herkiesbaar of uittredend bestuurslid of leden. Kandidaten kunnen voor bestuursfuncties volgens art. 21.1 H.R. worden opgegeven, tenminste 7 dagen voor de algemene jaarvergadering.
h. Vaststelling contributie en andere vergoedingen.
i. Verkiezing kascontrolecommissie.
j. Voorstellen van het bestuur of leden aangekondigd in de convocatie.
k. Jaarprogramma.
l. Rondvraag.
m. Sluiting.

3. Bevoegdheden algemene jaarvergadering, zie art. 10.1 Stat.

TOEGANG en STEMRECHT.
Artikel 32.
Zie art. 11.1,2,3,4 Stat.

GELDIGHEID BESLUITEN.
Artikel 33.
Behoudens art.4.8, 5.5 en 5.3 Stat. en art.10.5, 10.9 en 22.1 H.R., worden op de algemene- en algemene jaarvergaderingen besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden.

VORM STEMMEN.
Artikel 34.
Elk lid in de zin van het H.R. art.4 en 7 wordt één stem toegekend. Ter vergadering wordt schriftelijk of mondeling gestemd.
De wijze waarop dit geschiedt wordt aan de voorzitter overgelaten. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembriefjes.

STEMMEN van ONWAARDE.
Artikel 35.
1. Stembriefjes of stemmen in blanco.
2. Stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen.
3. Stembriefjes die meerdere namen bevatten dan het te verkiezen aantal personen.
4. Stembriefjes die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn.
5. Ondertekende briefjes.
Stemmen die van onwaarde zijn worden als niet uitgebracht beschouwd en bij gevolg van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

STAKING STEMMEN.
Artikel 36.
Zie art. 13.3 en 13.5 Stat.

BIJEENROEPING ALGEMENE en ALGEMENE JAARVERGADERING.
Artikel 37.
Zie Artikel 14 Stat.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 38.
Zie art. 15 Stat.

ONTBINDING.
Artikel 39.
Zie art. 16 Stat.

WIJZIGING H.R.
Artikel 40.
1. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van dit H.R. wordt tenminste drie weken voor de algemene jaarvergadering ter kennis van het bestuur gebracht.
2. Het bestuur stelt tenminste zeven dagen voor het plaatsvinden van de algemene jaarvergadering de leden op de hoogte van het binnengekomen voorstel door bij convocatie voor de algemene jaarvergadering dat voorstel woordelijk op te nemen.
3. Een besluit tot opneming of wijziging van het voorstel behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de tegenwoordige leden.

UITLEG.
Artikel 41.
Het bestuur is belast met het uitleggen van de Stat. en het H.R. en de overige reglementen en bepalingen.

GASTVLIEGERS.
Artikel 42.
Gastvliegers moeten na aanmelding bij het bestuur zich onderwerpen aan het in art.14 en 15 van het in het H.R. gestelde, en voldoen aan art. 13 H.R.
Gastvliegers mogen driemaal per seizoen van onze gastvrijheid gebruik maken of anders in overleg met het bestuur.
Na aanmelding treden zij in de zin van gastvlieger toe tot de M.V.N. alleen geldend voor de dag van aanmelding. Zij dienen een gelijke verzekering dekking te hebben als in art. 12 H.R. omschreven.
Zij hebben geen rechten, doch onverminderd alle verplichtingen.
Buitenlandse gastvliegers moeten op redelijke wijze voldoen aan de door de M.V.N. gestelde regels, dat ter beoordeling van het bestuur.
Zij dienen de voor hen bestemde badge zichtbaar te dragen.
Het bestuur van de M.V.N. is bevoegd om gastvliegers, indien zij het bestaande gedrag – vlieg- en veiligheidsregels niet nakomen en zij die vliegen met een modelvliegtuig en / of een groot model vliegtuig, en de beheersing van besturen van dit model niet voldoende geacht wordt, de toegang tot het veld te weigeren of te ontzeggen.

LEDENSTOP.
Artikel 43.
Bij de M.V.N. is een ledenstop van kracht bij maximaal 125 leden, exclusief het aantal jeugdleden. Aanmeldingen die de 125 leden overschrijden zullen op een wachtlijst worden geplaatst en in volgorde van aanmelding lid kunnen worden, met dien verstande dat het regionale karakter van de M.V.N. met een straal van 30Km. rond het M.V.N. terrein voorop staat.
Plaatsing van nieuwe leden tussen het aantal van 105 en 125 zullen bekeken worden op hun woonplaats en diegenen die buiten de genoemde afstand wonen zullen per geval beoordeeld worden en als laatste of in het geheel niet geplaatst kunnen worden.
Jeugdleden kunnen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd altijd geplaatst worden als gewoon lid, ook al zou het aantal van 125 daardoor overschreden worden.
Het teveel aan leden op dat moment wordt gecompenseerd met de ieder jaar afvallende leden.